Belastingplan 2011

Extra maatregelen om ondernemerschap en innovatie te bevorderen, nieuwe regels in de strijd tegen fraude en belastingontwijking en zeer zuinige auto’s blijven fiscaal aantrekkelijk. Dat zijn de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2011 van de minister van Financiën, Jan Kees de Jager.

“Om de pijn van de crisis te verzachten zetten we in 2011 fors in op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Want het zijn de ondernemers die ons uit de crisis helpen. Tegelijkertijd moet ieder zijn deel betalen. Dat betekent dat we maatregelen treffen tegen het doelbewust omzeilen van bestaande belastingregels. En ook de gerichte aanpak van zwartsparen wordt verder uitgebreid”, aldus minister De Jager.

Ondernemers Het Belastingplan 2011 bevat diverse maatregelen die ondernemerschap stimuleren. Zo wordt de vennootschapsbelasting in 2011 met een half procent verlaagd tot 25%. Verder wordt de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 aan winst verlaagd tot 20%, waarmee het ‘MKB-tarief’ definitief wordt gemaakt. Daarnaast krijgt de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven een flinke impuls door het verlengen van de verruimde mogelijkheid tot achterwaartse verliesverrekening, de definitieve invoering van de btw-kwartaalaangifte voor alle bedrijven in Nederland en het verlengen van de regeling voor tijdelijke versnelde afschrijving. De fiscale stimuleringsregeling ter compensatie van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt op diverse punten blijvend verruimd en om innovatief ondernemerschap verder te bevorderen wordt de innovatiebox uitgebreid. Tot slot wordt de werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, op verzoek van werkgevers nog op een aantal punten verder versoepeld.

Fraude en belastingontwijking Het Belastingplan 2011 bevat belangrijke maatregelen tegen fraude en belastingontwijking:

  • Met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen.
  • De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans.
  • In de regeling Hillen vervalt het onbedoelde dubbele voordeel dat mensen die hun woning financieren met een personeelslening in bepaalde situaties kunnen hebben. ?De totale opbrengst van deze aanpak is geraamd op ruim € 300 miljoen per jaar.

Autobelastingen In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. Inmiddels rijden er in Nederland ruim 200.000 zeer zuinige auto’s. Omdat de fiscale korting op zuinig rijden bedoeld is als blijvende stimulans tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken. Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting. Een ander punt is de in 2008 aangekondigde afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Die ingreep wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.

Woningmarkt Het pakket aan tijdelijke fiscale maatregelen om de woningmarkt te stimuleren, werd eind augustus al aangekondigd. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie. Daarnaast gaat de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrente-aftrek tijdelijk van twee naar drie jaar. En voor woningen die in 2011 worden gekocht en vervolgens binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst.

Fiscale koopkrachtmaatregelen Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd: werken wordt daarmee lonender. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.

Over het Belastingplan

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag (tegelijkertijd met de Miljoenennota) gepresenteerd. In totaal rekent de Staat voor 2011 op € 225 miljard aan inkomsten uit belastingen en premies, zoals loon- en inkomstenheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Het Belastingplan 2011 wordt – na akkoord van het Parlement – op 1 januari 2011 van kracht