Belastingplan 2010

Meer en makkelijker ondernemen. Dat is de focus van de voorstellen in het Belastingplan 2010.

“Ondernemers zijn de ruggengraat van de economische ontwikkeling. Ze zijn de motor achter werkgelegenheid, productiviteit en groei.

Daarom zet ik voor 2010 stevig in op het eenvoudiger en aantrekkelijker maken van ondernemen”, aldus staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financien.

Samen met ondernemers is gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn en waar knelpunten kunnen worden weggenomen.

Een greep uit de voorstellen:

 • Innovatiebox voor R&D. Voor innovatieve ondernemers wordt de octrooibox omgevormd tot een innovatiebox. Dit betekent dat winst die wordt behaald met onderzoek en ontwikkeling nog maar tegen 5 procent wordt belast. Ook worden de plafonds in de regeling geschrapt;
 • Liquiditeit vergroot. am de liquiditeit van ondernemers in zwaar weer te vergroten, kunnen ze ervoor kiezen verliezen uit 2009 en 2010 drie jaar terug te wentelen. En ook in 2010 kunnen afschrijvingen naar voren wordengehaald;
 • Winstvrijstelling omhoog. Voor MKB’ers wordt de winstvrijstelling met 1,5 procent verhoogd tot 12 procent. In deze regeling verdwijnt ook de eis dat je minimaal 1225 uur moet ondernemen (het urencriterium). Hierdoor wordt het aantrekkelijker om naast een baan ook te gaan ondernemen;
 • KIA sterk verruimd. Groei van ondernemingen wordt bevorderd door de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) met 29 procent te intensiveren;
 • Stimulering DGA. Voor de DGA wordt een pakket maatregelen voorgesteld, waaronder een uitbreiding van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling.

Bij het Belastingplan zit een aantal aparte wettenl waaronder een vereenvoudigingswet en een wetsvoorstel uniformering loonbegrip.

Deze maken een slag in het terugdringen van administratieve lasten en het opruimen van regels.

De Jager: “Deze ‘anti-Kafkawetten’ zorgen voor een structurele lastenreductie van ruim een half miljard euro door een aantal forse vereenvoudigingen.

Om een loonbegrip wordt al tientallen jaren geroepen, ik ben dan ook zeer verheugd dat dit kabinet hierin een historische stap kan zetten.”

De belangrijkste vereenvoudigingen Iiggen op het gebied van:

 • Nieuwe werkkostenregeling. Een vrijstelling van 115 procent van de fiscale loonsom vervangt 29 categorieen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever (zoals werkkleding, kerstpakketten, fietsen e.d.);
 • Kleine banen. Banen van werknemers jonger dan 23 jaar met een lager loon dan de loongrens worden per 2010 vrijgesteld van premieheffing en bijdrage zorgverzekeringswet. Per 2011 wordt ook de loonheffing op nul procent gezet;
 • Uniformering loonbegrip. Er komt een loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Voor werkgevers betekent dit een lastenreductie van 380 miljoen euro. Voor werknemers wordt de loonstrook korter, duidelijker en eenvoudiger.

Daarnaast zet De Jager onder andere in op:

 • Pakket btw-verlagingen, waaronder:
 • schilderen en stukadoren van huizen ouder dan twee jaar;
 • schoonmaakwerkzaamheden in huis;
 • educatieve moderne informatiedragers zoals cd-roms.
 • Steun in de rug voor de innovatieve auto-industrie, met bijvoorbeeld:
 • geen leasebijtelling op elektrische auto’s in 2010 en 2011;
 • schrappen van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s;
 • hogere korting van 700 euro op de aanschafbelasting van zuinige auto’s.